Algemene informatie

Schoolgids

In de schoolgids staat belangrijke informatie over onze school. Zowel onze PO afdeling als onze VO afdeling hebben elk hun eigen schoolgids.

U kunt erin lezen waar het Taalcentrum voor staat, welke uitgangspunten het Taalcentrum hanteert en hoe we de kwaliteit van het onderwijs op onze school realiseren. Ook vindt u informatie over de organisatie van ons onderwijs, hoe we contact met ouders hebben en hoe de school de zorg voor de kinderen organiseert.

U kunt hier onze Schoolgids Taalcentrum PO 2020-2021 downloaden.
U kunt hier onze Schoolgids Taalcentrum VO 2020-2021 downloaden.

Ziekmelden

Als uw kind niet naar school kan, dient op de ochtend van de eerste ziektedag voor 8.30 uur de school te bellen. U kunt de voicemail inspreken en uw naam, de naam en geboortedatum van uw kind vermelden en de reden van afwezigheid doorgeven. Bel 036 - 76 70 520
U kunt ook een email met bovenstaande informatie sturen naar info@taalcentrumalmere.nl.
Indien uw kind in het PO zit en gebruik maakt van de schoolbus dient u ook leerlingenvervoer te informeren over de afwezigheid van uw kind.

Overige documenten

Beperkte beheersing van de Nederlandse taal is een probleem voor alle scholen en voor alle leerkrachten, zowel waar het gaat over onder- en zij-instromers in het primair onderwijs als zij-instromers in het voortgezet onderwijs. Het resultaat van die gezamenlijke aanpak is het inrichten en in stand houden van het Taalcentrum Almere.
In de schoolplannen staan onze ambities en uitwerking hiervan.

U kunt hier ons Schoolplan Taalcentrum PO 2016-2020 downloaden.
U kunt hier ons Schoolplan Taalcentrum VO 2016-2020 downloaden.

Voor het privacy-reglement verwijzen wij naar de website van Passend Onderwijs Almere.
Ook de klachtenprocedure is op deze website te vinden.

Protocol Medicijnverstrekking & Medisch Handelen op Taalcentrum Almere

Taalcentrum heeft een protocol Medicijnverstrekking & Medisch Handelen dat van toepassing is omdat er geen toestemming is van het bestuur voor medisch handelen door personeelsleden (anders dan in noodgevallen). Klik op de link in deze tekst voor de gehele tekst van het protocol. Een geprint exemplaar is met ingang van het schooljaar  2019- 2020 te verkrijgen bij de administratie van de school. Vanaf het schooljaar 2019-2020 zal bij elke nieuwe aanmelding een verwijzing naar het protocol en toelichting bij de inhoud gegeven worden tijdens de intake. Tevens zal toestemming worden gevraagd voor onderstaande verklaring:

Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt, zich verwondt, door een insect wordt geprikt of iets dergelijks. In zon geval zal de school altijd een afweging maken contact op te nemen met u als ouders, verzorgers of met een andere, door u aangewezen, persoon. Een enkele keer komt het voor dat al deze personen niet te bereiken zijn. Als deze situatie zich voordoet, zal de school een zorgvuldige afweging maken of uw kind gebaat is met een eenvoudige pijnstiller of afzondering en rust en zal bij twijfel altijd een arts geconsulteerd worden.

Toezicht op kwaliteit van onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op zowel het onderwijs binnen de PO afdeling als binnen de VO afdeling van het Taalcentrum.
Op basis van de risicoanalyse en eventueel nader onderzoek bepaalt de inspectie hoeveel toezicht een school nodig heeft.
Zie voor meer informatie: www.onderwijsinspectie.nl.

Gemeente Almere

De gemeente Almere ondersteunt het onderwijs van het Taalcentrum door het verstrekken van subsidie. Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden. Eén van de voorwaarden is dat de subsidie alleen ten goede komt aan onderwijs voor leerlingen die woonachtig zijn in de gemeente Almere.

Interessante links:

www.passendonderwijs-almere.nl

PO-Raad
www.poraad.nl De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs. De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

VO-Raad
www.vo-raad.nl De VO-raad is een vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. De raad behartigt de belangen van het voortgezet onderwijs bij overheid, politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

LOWAN
www.lowan.nl LOWAN ondersteunt de scholen die het Eerste Opvangonderwijs aan nieuwkomers verzorgen in het Primair en Voortgezet Onderwijs.

Collage Almere
Collage-Almere is een onafhankelijk projectbureau dat in opdracht van de gemeente en met steun van alle schoolbesturen in Almere, uitvoering geeft aan het kunst- en cultuuronderwijs in Almere.

Jeugdfonds sport en cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch lid kunnen worden van een sportclub of aan dans, muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs kunnen doen. Voor die kinderen betalen we de contributie / het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen. Meedoen = meer kansen!