Algemene informatie

Schoolgids

In de schoolgids staat belangrijke informatie over onze school. Zowel onze PO afdeling als onze VO afdeling hebben elk hun eigen schoolgids.

U kunt erin lezen waar het Taalcentrum voor staat, welke uitgangspunten het Taalcentrum hanteert en hoe we de kwaliteit van het onderwijs op onze school realiseren. Ook vindt u informatie over de organisatie van ons onderwijs, hoe we contact met ouders hebben en hoe de school de zorg voor de kinderen organiseert.

U kunt hier onze Schoolgids Taalcentrum PO 2023-2024 downloaden.
U kunt hier onze Schoolgids Taalcentrum VO 2022-2023 downloaden.

 

Overige documenten

Beperkte beheersing van de Nederlandse taal is een probleem voor alle scholen en voor alle leerkrachten, zowel waar het gaat over onder- en zij-instromers in het primair onderwijs als zij-instromers in het voortgezet onderwijs. Het resultaat van die gezamenlijke aanpak is het inrichten en in stand houden van het Taalcentrum Almere. In de schoolplannen staan onze ambities en uitwerking hiervan.
 

U kunt hier ons Schoolplan Taalcentrum PO 2020-2024 downloaden.
U kunt hier ons Schoolplan Taalcentrum VO 2020-2024 downloaden.
Hier vindt u het Jaarverslag 2022 Stichting Taalcentrum Almere
Hier vindt u de Verantwoording Taalcentrum 2022

 

Protocol Medicijnverstrekking & Medisch Handelen op Taalcentrum Almere

Taalcentrum heeft een protocol Medicijnverstrekking & Medisch Handelen dat van toepassing is omdat er geen toestemming is van het bestuur voor medisch handelen door personeelsleden (anders dan in noodgevallen). Klik op de link in deze tekst voor de gehele tekst van het protocol. Een geprint exemplaar is met ingang van het schooljaar  2019- 2020 te verkrijgen bij de administratie van de school. Vanaf het schooljaar 2019-2020 zal bij elke nieuwe aanmelding een verwijzing naar het protocol en toelichting bij de inhoud gegeven worden tijdens de intake. Tevens zal toestemming worden gevraagd voor onderstaande verklaring:

Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt, zich verwondt, door een insect wordt geprikt of iets dergelijks. In zo'n geval zal de school altijd een afweging maken contact op te nemen met u als ouders, verzorgers of met een andere, door u aangewezen, persoon. Een enkele keer komt het voor dat al deze personen niet te bereiken zijn. Als deze situatie zich voordoet, zal de school een zorgvuldige afweging maken of uw kind gebaat is met een eenvoudige pijnstiller of afzondering en rust en zal bij twijfel altijd een arts geconsulteerd worden.
 

Toezicht op kwaliteit van onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op zowel het onderwijs binnen de PO afdeling als binnen de VO afdeling van het Taalcentrum. Op basis van de risicoanalyse en eventueel nader onderzoek bepaalt de inspectie hoeveel toezicht een school nodig heeft.
Zie voor meer informatie: www.onderwijsinspectie.nl.
 

Gemeente Almere

De gemeente Almere ondersteunt het onderwijs van het Taalcentrum door het verstrekken van subsidie. Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden. Eén van de voorwaarden is dat de subsidie alleen ten goede komt aan onderwijs voor leerlingen die woonachtig zijn in de gemeente Almere.
 

Interessante links

Passend Onderwijs Almere 
www.passendonderwijs-almere.nl
Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit heet passend onderwijs. Deze vorm van onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen. De schoolbesturen in Almere hebben afgesproken dat passend onderwijs voor alle kinderen en jongeren van 2 tot 23 jaar in Almere geldt. Samen met hun partners (leerkrachten/docenten, professionals in de jeugdketen en ouders) willen de schoolbesturen aan alle leerlingen een passend aanbod doen.

PO-Raad 
www.poraad.nl
De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs. De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

VO-Raad
www.vo-raad.nl
De VO-raad is een vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. De raad behartigt de belangen van het voortgezet onderwijs bij overheid, politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

LOWAN
www.lowan.nl
LOWAN ondersteunt de scholen die het Eerste Opvangonderwijs aan nieuwkomers verzorgen in het Primair en Voortgezet Onderwijs.

Collage Almere
www.collage-almere.nl
Collage Almere is een onafhankelijk projectbureau dat in opdracht van de gemeente en met steun van alle schoolbesturen in Almere, uitvoering geeft aan het kunst- en cultuuronderwijs in Almere.

Jeugdfonds Sport & Cultuur
www.jeugdfondssportencultuur.nl
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met weinig geld, toch lid kunnen worden van een sportclub of dans-, muziek-, theater- of kunstlessen kunnen volgen. Voor die kinderen betalen zij de contributie of het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen.