Visie en missie

Het Taalcentrum is er voor leerlingen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen of nog moeten leren. Het Taalcentrum wil een goede en veilige school zijn met veel individuele aandacht voor de leerling. Het Taalcentrum wil een school zijn waar alle kans wordt geboden de Nederlandse taal met plezier te leren en waar de leerling de mogelijkheid geboden wordt zich optimaal te ontwikkelen en zich te richten op zijn/haar toekomst.
De kerntaak van het Taalcentrum is het bieden van intensief onderwijs op maat met een sterk accent op het leren van de Nederlandse taal. Kenmerkend voor de leerlingen van het Taalcentrum is dat zij als gevolg van een mindere beheersing van de Nederlandse taal in het onderwijs en in de maatschappij minder goed functioneren dan op basis van capaciteiten verwacht mag worden.
 

Ingrediënten voor Onze missie

  • Onderwijs bieden dat zo goed mogelijk aansluit bij de behoefte van de leerling.
  • Leerplichtige leerlingen van in Almere gevestigde scholen en woonachtig in Almere krijgen toegang tot het Taalcentrum als dat in hun belang is.
  • Het Taalcentrum en de reguliere scholen garanderen een doorgaande lijn.
  • Het Taalcentrum fungeert ten dienste van het regulier onderwijs als verzamelpunt voor kennis en ervaring op het terrein van voorkomen en bestrijden van beperkte beheersing van de Nederlandse taal.
  • Het bestaansrecht van het Taalcentrum ligt in de (op het regulier onderwijs) aanvullende functie.
 

Het klimaat van de school

Mensen gedijen het best in een vriendelijke, open en veilige omgeving, met duidelijke regels, in een gezellige sfeer. Zo ook de kinderen op een school. Binnen het Taalcentrum gelden gezamenlijke afspraken en regels. Rust en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht is voor ieder kind. Respect voor de ander, saamhorigheid, opkomen voor onrecht en veiligheid zijn sleutelbegrippen. We steken veel energie in het belonen van goed gedrag en het aanleren van wenselijk gedrag. Ook sfeer en aankleding zijn van belang voor een prettig klimaat. Vandaar dat wij aandacht besteden aan een uitnodigende, gezellig ingerichte, maar gestructureerde en opgeruimde omgeving, waar kinderen graag naar toe gaan.