Voortgezet onderwijs

Team

Voortgezet onderwijs

Op het Taalcentrum hebben de medewerkers verschillende functies en/of taken. Zij geven het onderwijs vorm en zorgen gezamenlijk voor een veilig schoolklimaat.

De mentor is verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerling op school. Het gaat daarbij niet alleen om leerprestaties, maar ook of de leerling zich in de klas en op school prettig voelt. Voor de Leerlingen, ouders en voogden is de mentor degene, die in eerste instantie helpt bij het oplossen van problemen. Tijdens de rapportgesprekken bespreekt de mentor de resultaten van de leerling met de ouders/voogden.

De docenten verzorgen de lessen van de verschillende vakken. Bij alle vakken is taal belangrijk. De docenten monitoren de ontwikkeling van de leerling. Wanneer de docent bijzonderheden ziet, bespreekt hij/zij dit met de leerling en de mentor.

De onderwijsassistent geeft hulp aan individuele leerlingen, met name aan de leerlingen in de beginnersgroep. De onderwijsassistent assisteert de docent tijdens de lessen, daar waar individueel gewerkt wordt.

De orthopedagoog is gespecialiseerd in leer- en gedragsproblemen van leerlingen. Op het Taalcentrum is de orthopedagoog betrokken bij de intake van leerlingen. Zij kijkt of er specifieke leer- en gedragsproblemen zijn, die vragen om extra begeleiding. Ook organiseert ze de groeps- en leerlingbespreking en adviseert ze mentoren bij het opstellen van handelingsplannen en ontwikkelperspectieven. De orthopedagoog doet specialistisch onderzoek bij leerlingen. Zij adviseert bij doorstroom naar en plaatsing van leerlingen in het vervolgonderwijs.

De teamleider voortgezet onderwijs geeft leiding aan het onderwijs binnen de afdeling voortgezet onderwijs.

De directeur heeft de eindverantwoordelijkheid voor het Taalcentrum. Hij is er verantwoordelijk voor dat alle medewerkers hun taken naar behoren uitvoeren en heeft het totaaloverzicht van alles wat er op school gebeurt.

Loopbaanoriëntatie

De decaan adviseert over studie- en beroepskeuze. De decaan is op de hoogte van de eisen die een vervolgopleiding stelt. Ook helpt de decaan de mentor bij het begeleiden van de leerlingen bij het maken van een schoolkeuze en de overgang naar de vervolgschool.

Als een leerling naar het vervolgonderwijs gaat komt hij/zij in aanmerking voor ambulante begeleiding. Deze begeleiding heeft als doel de overstap naar de nieuwe school soepel te laten verlopen. Het geeft de leerling de mogelijkheid om met de ambulant begeleider te bespreken waar hij/zij in de nieuwe school tegen aan loopt. Verder kan de ambulant begeleider de mentor en het team op de nieuwe school informeren over het verwerven van het Nederlands als tweede taal en advies geven hoe met de leerling om te gaan tijdens lessen en instructie.