Voortgezet onderwijs

Team

Voortgezet onderwijs

Op het Taalcentrum werken we met een enthousiast en betrokken team. Samen zorgen we  voor goed (taal)onderwijs en goede begeleiding van onze leerlingen, binnen een veilig schoolklimaat. Het aantal werknemers binnen het VO-team ligt in het begin van het schooljaar lager dan aan het einde. Dit heeft te maken met het leerlingaantal dat lopende het schooljaar toeneemt.

Binnen het team bestaan verschillende functies en taken.

  • De mentor is verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerling op school. Het gaat daarbij niet alleen om leerprestaties, maar ook of de leerling zich in de klas en op school prettig voelt. Voor de leerlingen, ouders/voogden is de mentor de eerste aanspreekpersoon. Tijdens de rapportgesprekken bespreekt de mentor de resultaten van de leerling met de ouders/voogden.
  • De docenten verzorgen de lessen van de verschillende vakken. Bij alle vakken is taal belangrijk. De docenten monitoren de ontwikkeling van de leerling. Wanneer de docent bijzonderheden ziet, bespreekt hij/zij dit met de leerling en de mentor. De vakken waarin wordt onderwezen zijn: taal, rekenen/wiskunde, Engels, kennis van Nederland en cultuur, drama, koken en verzorging, sport.
  • De onderwijsassistent assisteert de docent (tijdens lessen of daarbuiten) en geeft hulp aan individuele leerlingen of kleine groepjes. Dit kan binnen de klas of buitende klas plaatsvinden.
  • De orthopedagoog is gespecialiseerd in leer- en gedragsproblemen van leerlingen. Op het Taalcentrum is de orthopedagoog betrokken bij de intake van leerlingen. Zij kijkt of er specifieke leer- en gedragsproblemen zijn, die vragen om extra begeleiding. Ook organiseert ze de groeps- en leerlingbespreking en adviseert ze mentoren bij het opstellen van handelingsplannen en ontwikkelperspectieven. De orthopedagoog doet specialistisch onderzoek bij leerlingen, adviseert bij doorstroom naar en plaatsing van leerlingen in het vervolgonderwijs.
  • De teamleider VO geeft leiding aan het team en bewaakt de kwaliteit van het onderwijs binnen de afdeling voortgezet onderwijs van het Taalcentrum.
  • De administratief medewerker verzorgt de administratie binnen het hele Taalcentrum.
  • De conciërge houdt zich bezig met het onderhoud van alle panden en ICT-hardware.
  • De directeur geeft leiding aan de gehele organisatie en is integraal verantwoordelijk voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs binnen het Taalcentrum.


Loopbaanoriëntatie

  • De decaan adviseert over studie- en beroepskeuze. De decaan is op de hoogte van de eisen die een vervolgopleiding stelt. Ook helpt de decaan de mentor bij het begeleiden van de leerlingen bij het maken van een schoolkeuze en de overgang naar de vervolgschool.
  • De ambulant begeleider. Als een leerling naar het vervolgonderwijs gaat komt hij/zij in aanmerking voor ambulante begeleiding. Deze begeleiding heeft als doel de overstap naar de nieuwe school soepel te laten verlopen. Het geeft de leerling de mogelijkheid om met de ambulant begeleider te bespreken waar hij/zij in de nieuwe school tegen aan loopt. Verder kan de ambulant begeleider de mentor en het team op de nieuwe school informeren over het verwerven van het Nederlands als tweede taal en advies geven hoe met de leerling om te gaan tijdens lessen en instructie.