Nt2 maatjesproject basisonderwijs

Taalexpertise

Inleiding

Vanuit Passend Onderwijs Almere is aan het begin van schooljaar 2019-2020 onder basisscholen een inventarisatie gedaan naar de mate van bekwaamheid op het gebied van Nt2. Veel scholen hebben aangegeven zich niet bekwaam genoeg te voelen om deze groep leerlingen passend onderwijs te bieden. Bovendien is op veel scholen geen beleid aanwezig dat gericht is op de ondersteuning van Nt2-leerlingen*. Een dergelijk beleid is wel wenselijk, omdat Nt2-leerlingen vaak achterlopen op hun Nederlandse klasgenoten. Zo hebben kinderen die van het Taalcentrum komen nog +/- 4 jaar extra ondersteuning nodig op de basisschool.

Scholen in Haarlem liepen tegen vergelijkbare problemen aan. Zij zijn een project gestart om ervoor te zorgen dat op basisscholen passend onderwijs mogelijk is voor Nt2-leerlingen, het Internationale TaalKlas (ITK)-maatjesproject. Het Almeerse Nt2- maatjesproject wordt een vertaling van het project uit Haarlem, gericht op de Almeerse schoolpraktijk.

* Onder Nt2-leerlingen verstaan we binnen dit project leerlingen van wie de thuistaal (moedertaal) niet Nederlands is.
 

Inhoud Nt2-maatjesproject

Het Nt2-maatjesproject bestaat uit het opleiden van onderwijspersoneel op het gebied van ondersteuning aan Nt2-leerlingen in de basisschoolleeftijd. Het betreft één persoon per school, met een pabodiploma, die uiteindelijk het Nt2-maatje binnen de school wordt.

De wens is dat na de scholing een Nt2-maatje iemand is die:
 • de leerkrachten van Nt2-leerlingen begeleidt;
 • samen met de leerkracht en/of IB-er een programma op maat kan maken voor deze groep leerlingen;
 • de voortgang van de Nederlandse taalontwikkeling van deze leerlingen monitort;
 • gedurende 3 jaar 0,1 fte ambulante tijd heeft tijdens schooltijd om zijn/haar taken als Nt2-maatje uit te voeren.

Vanuit SWV Passend Onderwijs Almere is er een Nt2-projectleider die de scholing en intervisie aan de NT2-maatjes coördineert. Ook monitoring en evaluatie vormen een onderdeel van zijn/ haar opdracht.

Beoogde doelen
 • Het vergroten van de kennis en expertise van het NT2-aanbod op scholen in Almere, door scholing en intervisie.
 • Een juist aanbod aanbieden aan Nt2-leerlingen, passend bij de leerling.
 • Het verspreiden van Nt2-expertise binnen de school als het Nt2-maatje.
 • Uitwisseling met andere scholen en hierdoor versterking van de kennis en een dekkend aanbod in heel Almere.

Beoogde opbrengsten
 • Passend onderwijs; een geschikt aanbod voor iedere Nt2-leerling.
 • Een andere manier van kijken naar Nt2-leerlingen.
 • Verkleining van kansenongelijkheid.
 • Dankbare ouders en blije kinderen.
 • Leerkrachten die zich meer bekwaam voelen in het onderwijs aan Nt2- leerlingen.
 • Sterker taalonderwijs, ook voor taalzwakke kinderen in het algemeen.
 

Nt2-maatjesproject 2020 - 2021 deelnemende scholen

Voor het schooljaar ('20-'21) is het mogelijk dat er 12 scholen aan dit project deelnemen, waarbij gedurende het jaar steeds 4 scholen per keer starten. De startdata zijn onder voorbehoud in september, november en maart. Om baat te hebben bij het Nt2-maatjesproject dient het geselecteerde Nt2-maatje wekelijks een dagdeel de tijd te hebben om in eerste instantie de scholing te volgen en vervolgens zowel leerkrachten als leerlingen te begeleiden en intervisie te volgen. Een traject start altijd met een inventarisatie van de huidige ondersteuning aan de Nt2- leerlingen binnen de school.

Als een school wil deelnemen aan het Nt2-maatjesproject moet de school allereerst ruimte in de formatie hebben om iemand voor 0,1 fte aan te stellen als Nt2-maatje. Daarnaast moet het bieden van ondersteuning aan Nt2-leerlingen voor de school een prioriteit zijn en moeten de directie en IB'ers actief bij kunnen dragen aan de ondersteuning van het traject en de borging van de expertise.
Het Nt2-maatje van de school moet affiniteit hebben met de doelgroep en gemotiveerd zijn om extra scholing te volgen. Ook moet hij/zij in staat zijn om kennis over te dragen aan collega's en deze kennis kunnen borgen in de school. Bij voorkeur heeft het Nt2-maatje ervaring in verschillende bouwen en/of hij/ zij kan denken in leerlijnen.

Aanvullende scholing omvat workshops, trainingen en intervisiemomenten. Wil je als school meer informatie en/of een voor-aanmelding doen dan kun je dit kenbaar maken door een mail te sturen naar J.vandenberg@passendonderwijs-almere.nl  Er wordt zo spoedig mogelijk met u contact opgenomen.
 

Procedure

 1. Het team van de school besluit deel te nemen aan het NT2 maatjesproject.
 2. De school roostert wekelijks een bevoegd leerkracht uit voor 0,1 fte voor een periode van 3 jaar.
 3. De school meldt zich aan bij passend onderwijs (zie uitgangspunt Nt2 maatjesproject).
 4. De school vult een korte vragenlijst in.
 5. Er vindt een gesprek plaats waarbij de directeur, de IB-er, het Nt2 maatje en de projectleider aanwezig zijn.
 6. Na de gesprekken met de aangemelde scholen krijgt de school te horen of zij, en wanneer zij deel kunnen nemen aan het project.
 

Traject in de praktijk

De school krijgt de datum en plaats door voor de eerste bijeenkomst van het Nt2 maatjesproject.
Tijdens de eerste bijeenkomst wordt in onderling overleg de volgende data en plaatsen vastgelegd en wordt met elke school een tijd afgesproken dat de projectleider een bezoek brengt aan de school.
In de eerste periode van 3 maanden zijn er 5 bijeenkomsten. Deze vinden plaats op de deelnemende scholen.
 • Bijeenkomst 1 informatief; workshop
 • Bijeenkomst 2 informatief; workshop
 • Bijeenkomst 3 reflectie en uitwisselen van ervaringen op de eigen school
 • Bijeenkomst 4 informatief; workshop
 • Bijeenkomst 5 informatief; workshop en evaluatie
Tijdens de eerste periode vinden een aantal schoolbezoeken plaats door de projectleider. Na de eerste bijeenkomst vindt het eerste bezoek plaats met als doel de populatie in beeld te krijgen en vast te stellen wat er al wordt gedaan op school gericht op de Nederlandse taal. Samen met het Nt2 maatje wordt gekeken wat specifieke behoeften zijn en wat er al ingezet kan worden.

De volgende bezoeken worden met het Nt2 maatje persoonlijk afgesproken. Na 3 maanden volgen nogmaals 5 bijenkomsten volgens bovenstaand schema en vindt er met regelmaat overleg plaats met de Nt2 maatjes op de eigen school. De invulling van deze bezoeken is afhankelijk van de wens en de behoefte van de school, waarbij uiteindelijk op basis van de opgedane ervaringen de school besluiten neemt die vastgelegd worden in het beleidsplan.