Voortgezet onderwijs

Groepen

Voortgezet onderwijs

Na de intake en intake toets wordt de leerling afhankelijk van de vooropleiding en de score van de toets geplaatst op:
  • Beginnersniveau: voor alle leerlingen die het Nederlands niet of nauwelijks beheersen.
  • Tussenniveau: wanneer leerlingen al wat Nederlands beheersen.
  • Gevorderdenniveau: de leerling gaat het schakelprogramma volgen.
Mocht blijken dat een leerling de Nederlandse taal al genoeg beheerst, dan wordt een plek in het regulier vervolgonderwijs gezocht.
 

Beginnersniveau/ instroomgroep

Leerlingen die het Nederlands niet of nauwelijks beheersen starten in de instroomgroep. In de instroomgroep beginnen de leerlingen intensief kennis te maken met de  Nederlandse taal. Tijdens een twaalfwekentraject wordt van elke leerling zo goed mogelijk in kaart gebracht wat de leerlingen kunnen op onderwijsgebied, welke leermogelijkheden zij hebben, wat hun toekomst wens is en hun toekomst perspectief op leer- en ontwikkelingsgebied.

Leerlingen die nog geen of nauwelijks onderwijs hebben genoten in het verleden en nog niet kunnen lezen en schrijven in eigen taal worden geplaatst in een alfabetiseringsgroep.
 

Tussenniveau/doorstroomgroep

In de doorstroom groepen wordt veel aandacht besteed  aan het leren van het Nederlands. Ook is er steeds meer aandacht voor andere vakken die leerlingen nodig hebben in het vervolgonderwijs.
Het onderwijsaanbod is per vakgebied vastgelegd in een leerlijn. De leerlijn is onderverdeeld in meerdere niveaus. De leerlijnen binnen Taalcentrum Almere zijn gebaseerd op de leerlijnen die speciaal zijn ontwikkeld voor leerlingen die de Nederlandse taal nog moeten leren. Het curriculum is opgebouwd uit materialen en methoden aan de hand waarvan de leerlingen de geformuleerde doelen kunnen bereiken. Aan de hand van het individuele ontwikkelingsperspectief van de leerling wordt door de mentor of vakleerkracht een passend onderwijsaanbod geformuleerd. Bij het vaststellen van dit aanbod houdt de docent rekening met de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. Waar mogelijk worden leerlingen op grond van het ontwikkelingsperspectief geclusterd in niveaugroepen om de effectieve instructietijd per leerling zo hoog mogelijk te houden.
 

Gevorderdenniveau/uitstroomgroep

In de uitstroomgroep wordt de overgang voorbereid van de ISK naar het regulier onderwijs. De leerling volgen het schakelprogramma, zij krijgen onderwijs dat hen voorbereidt op het vervolgonderwijs. Leerlingen kunnen naar verschillende vormen van onderwijs doorstromen, zoals praktijkonderwijs, regulier voortgezet onderwijs of mbo. Op het moment van uitstroom treden diverse processen in werking: overdracht, monitoren uitstroom, evalueren onderwijs en indien mogelijk het volgen van de leerling in het vervolgonderwijs. De mentor is verantwoordelijk voor het invullen van het uitstroomformulier.
 

Verdeling groepen over de locaties

Op het Walt Disney plantsoen is de onderbouw gehuisvest:
Groep E: alfabetiseringsgroep
Groep D: instroomgroep
Groep C: doorstroomgroep

Op de Asterstraat is de bovenbouw gehuisvest:
Groep A: uitstroomprofiel Pro, ROC, Vavo, of HBO-traject
Groep B: uitstroomprofiel regulier voortgezet onderwijs