Basisonderwijs

Zorg

Basisonderwijs

Zoals elke basisschool heeft ook het Taalcentrum een zorgplan. Hierin staat beschreven wat het Taalcentrum doet als de leerling specifieke aandacht en begeleiding nodig heeft. De intern begeleider heeft met elke leerkracht regelmatig een groepsbespreking waarin de ontwikkeling van de leerlingen wordt besproken. Er wordt gekeken of er leerlingen zijn die extra zorg nodig hebben omdat ze moeite hebben met de leerstof, sociaal emotioneel vast lopen, meer uitdaging nodig hebben, enz.

Bij dit proces worden de ouders van de leerling actief betrokken. De intern begeleider woont regelmatig lessen bij om de leerlingen te observeren en de leerkracht te adviseren.

De extra zorg aan leerlingen wordt zowel individueel als in kleine groepjes geboden. Blijft het gewenste resultaat uit dan kan het Taalcentrum de ouders om toestemming vragen de leerling met deskundigen te bespreken in het Zorg Advies Team. Uit dit overleg komen tips of adviezen die ook weer met de ouders worden besproken.

Om een duidelijk beeld van de behoeften van een leerling te krijgen is er soms een onderzoek nodig door een orthopedagoog, psycholoog, logopedist, bewegingstherapeut. Afhankelijk van dit onderzoek worden vervolgstappen ondernomen.

Soms heeft een kind echter dermate specifieke deskundige hulp nodig, dat verwijzing naar een vorm van speciaal basisonderwijs in het belang is van de leerling is. De ouders spelen in deze procedure een belangrijke rol en nemen uiteindelijk hierbij de beslissing.

De aanmelding bij een school voor speciaal onderwijs gebeurt door de ouders. De intern begeleider begeleidt de ouders gedurende dit proces heel zorgvuldig bij alle stappen die gezet dienen te worden.

Als ouder mag u van het Taalcentrum verwachten dat wij uw kind goed volgen en indien nodig de juiste acties ondernemen. Van de ouders verwacht het Taalcentrum dat zij hieraan meewerken en toestemming geven voor de benodigde observaties en/of onderzoeken.