Basisonderwijs

Zorg

Basisonderwijs

Zoals elke basisschool heeft ook het Taalcentrum een zorgplan. Hierin staat beschreven wat het Taalcentrum doet als de leerling specifieke aandacht en begeleiding nodig heeft. De intern begeleider heeft met elke leerkracht regelmatig een groepsbespreking waarin de ontwikkeling van de leerlingen wordt besproken. Er wordt gekeken of er leerlingen zijn die extra zorg nodig hebben omdat ze moeite hebben met de leerstof, sociaal emotioneel vast lopen, meer uitdaging nodig hebben, enz.

Voor leerlingen die worden ingeschreven bij het Taalcentrum PO wordt een individueel leerplan opgesteld. Daarin staat wat in één jaar te behalen is. Op vaste momenten in het jaar wordt vastgesteld of de ontwikkeling van de leerling naar wens verloopt.
Blijkt een leerling meer aan te kunnen dan werd verwacht, wordt het doel bijgesteld. Als het nodig is krijgt een leerling extra hulp om het doel te behalen.
Het kan ook voorkomen dat een leerling specialistische hulp nodig heeft. Op verschillende momenten in het jaar wordt met de ouders van de leerling zijn/haar ontwikkeling besproken.

Om de ontwikkeling te volgen op school:

  • observeert de leerkracht de leerlingen gedurende de dag tijdens de lessen;
  • beoordeelt de leerkracht het werk dat door de leerling is gemaakt;
  • wordt er gebruik gemaakt van toetsen uit de methodes die worden gebruikt;
  • worden methode onafhankelijke toetsen ingezet.


Halverwege de periode op het Taalcentrum stelt de leerkracht voor de leerling een rapport op dat met de ouders wordt besproken.

Bij dit proces worden de ouders van de leerling actief betrokken. De intern begeleider woont regelmatig lessen bij om de leerlingen te observeren en de leerkracht te adviseren.
 

Extra zorg

De extra zorg aan leerlingen wordt zowel individueel als in kleine groepjes geboden. Blijft het gewenste resultaat uit dan kan het Taalcentrum de ouders om toestemming vragen de leerling met deskundigen te bespreken in het Zorg Advies Team. Uit dit overleg komen tips of adviezen die ook weer met de ouders worden besproken.

Om een duidelijk beeld van de behoeften van een leerling te krijgen is er soms een onderzoek nodig door een orthopedagoog, psycholoog, logopedist of bewegingstherapeut. Afhankelijk van dit onderzoek worden vervolgstappen ondernomen.

Soms heeft een kind echter dermate specifieke deskundige hulp nodig, dat verwijzing naar een vorm van speciaal basisonderwijs in het belang van de leerling is. De ouders spelen in deze procedure een belangrijke rol en nemen uiteindelijk hierbij de beslissing.

De aanmelding bij een school voor speciaal onderwijs gebeurt door de ouders. De intern begeleider begeleidt de ouders gedurende dit proces heel zorgvuldig bij alle stappen die gezet dienen te worden.