Voor wie?

Het Taalcentrum Almere is een school voor leerlingen van 4 tot 18 jaar die de Nederlandse taal niet of onvoldoende spreken en begrijpen. Dat kunnen nieuwkomers zijn, dus kinderen die nog maar kort in Nederland zijn. Dit kunnen ook kinderen zijn die in Nederland zijn geboren, maar niet Nederlandstalig zijn opgevoed. Op het Taalcentrum leren leerlingen Nederlands te begrijpen en te gebruiken. Denk aan het leren van klanken, het uitbreiden van de woordenschat, zinsbouw en het vervoegen van werkwoorden.

Basisonderwijs

Leerlingen van 4 t/m 12 jaar volgen basisonderwijs op het Taalcentrum om de Nederlandse taal te leren. Elke dag begint de les met het leren van de Nederlandse taal. Leerlingen in de groepen 1-2 werken aan de hand van thema's. Leerlingen vanaf groep 3 werken met de methode Mondeling Nederlands en de werkwijze volgens Zien is snappen. Naast het leren van de Nederlandse taal krijgen de leerlingen op het Taalcentrum hetzelfde lesaanbod als op reguliere scholen. Gemiddeld zitten de leerlingen 1 jaar op het Taalcentrum. Bij het bereiken van het gewenste Nederlandse taalniveau gaan de leerlingen naar het regulier onderwijs waar zij verder werken aan de ontwikkeling van hun Nederlandse taal.
 

Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs van Het Taalcentrum is voor leerlingen van 12 tot 18 jaar die geen of onvoldoende Nederlands kunnen begrijpen en spreken. Daardoor hebben ze moeite met het volgen van onderwijs op een reguliere school. Op het Taalcentrum wordt gewerkt in niveaugroepen. Het eerste jaar wordt vooral aandacht besteed aan het leren van de Nederlandse taal. Daarnaast is er aandacht voor rekenen, verzorging, sport en creativiteit. Het ontwikkelperspectief van de leerling bepaalt in het tweede jaar welke vakken daar bij komen (vakken zoals Engels, Frans, rekenen en wiskunde of economie).
                          
Het onderwijs dat wordt aangeboden op scholen zoals op het Taalcentrum VO wordt landelijk vaak ISK onderwijs genoemd. De afkorting ISK staat voor Internationale Schakelklassen.
 

Leerlingen van het AZC

Leerlingen die op het AZC verblijven zijn in afwachting van een verblijfsstatus. Ook zij volgen onderwijs bij het Taalcentrum waarbij het leren van de Nederlandse taal centraal staat. Als deze leerlingen het gewenste beheersingsniveau in het Nederlands hebben bereikt gaan ook zij naar het regulier onderwijs. Als blijkt dat zij, na het behalen van het gewenste beheersingsniveau in het Nederlands, spoedig zullen gaan verhuizen naar een andere woonplaats blijven zij echter langer op het Taalcentrum. Het is niet bevorderlijk voor hun ontwikkeling steeds van school te veranderen.
 

Kopklas

Leerlingen met capaciteiten voor TL/HAVO of HAVO/VWO, maar die nog niet het gewenste niveau hebben bereikt in de Nederlandse taal om dit onderwijs te kunnen volgen, kunnen naar de kopklas. De kopklas is een voorbereidingsjaar om daarna alsnog verder te kunnen gaan in TL/HAVO of HAVO/VWO. Leerlingen uit het regulier onderwijs kunnen worden aangemeld op advies van hun leerkracht uit het regulier onderwijs. Ook leerlingen uit het basisonderwijs van het Taalcentrum kunnen naar deze klas. Deze leerlingen komen uit groep 7 of groep 8. Door in de kopklas veel aandacht te besteden aan alle aspecten van de Nederlandse taal krijgen de leerlingen voldoende basisvaardigheden mee om met succes op het juiste niveau verder te gaan in het regulier onderwijs.
 

Kansklas

Leerlingen met capaciteiten voor het VMBO op BBL/KBL niveau, maar die nog niet het gewenste niveau hebben bereikt in de Nederlandse taal om dit onderwijs te kunnen volgen, kunnen naar de kansklas. De kansklas is een voorbereidingsjaar om daarna alsnog verder te kunnen gaan in het VMBO op BBL/KBL niveau. Leerlingen uit het regulier onderwijs kunnen worden aangemeld op advies van hun leerkracht uit het regulier onderwijs. Ook leerlingen uit het basisonderwijs van het Taalcentrum kunnen naar deze klas. Deze leerlingen komen uit groep 7 of groep 8. Door in de kansklas veel aandacht te besteden aan alle aspecten van de Nederlandse taal krijgen de leerlingen voldoende basisvaardigheden mee om met succes op het juiste niveau verder te gaan in het regulier onderwijs.

De leerlingen die in aanmerking komen voor de Kansklas kunnen verschillende leerroutes bewandeld hebben:
A Leerlingen met een Nederlandstalige of een anderstalige achtergrond die al dan niet in Nederland  
    zijn geboren en de gehele basisschool in Nederland hebben doorlopen.
B Leerlingen met een anderstalige achtergrond die op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen en
   deels de basisschool hebben doorlopen (nadat zij eerst een jaar eerste opvangonderwijs hebben
   genoten zoals op het Taalcentrum Almere wordt gegeven), bijvoorbeeld vanaf groep 3 of 4 of later.
C Leerlingen die recenter in Nederland zijn komen wonen en, via het eerste opvangonderwijs na 1 of
   2 jaar, in aanmerking komen voor de Kansklas.
D Leerlingen vanuit het speciaal basisonderwijs die voldoen aan het profiel van een kansklasleerling.