Voortgezet onderwijs

Zorg

Voortgezet onderwijs

Om zicht te krijgen en te houden op de ontwikkeling van leerlingen worden op diverse manieren 'bewijzen' verzameld. Dit gebeurt door middel van toetsen en observaties. Methode-gebonden toetsen zijn toetsen die meten hoe goed de leerling de leerstof eigen heeft gemaakt. Methode-onafhankelijke toetsen laten zien hoe de leerling zich in het algemeen ontwikkelt.
 

Ontwikkelperspectief (OPP)

Op het Taalcentrum Almere VO is voor iedere leerling in het kerndocument een ontwikkelperspectief vastgesteld. Hierin staat wat het verwachte eindniveau zal zijn op het Taalcentrum en welk vervolgtraject en onderwijsdoelen daarbij passend zijn voor de leerling. In een overleg dat op overeenstemming gericht is, wordt met ouder(s)/verzorger(s) het ontwikkelperspectief besproken, geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Het onderwijsaanbod van Taalcentrum Almere VO wordt afgestemd op de mogelijke vervolgopleiding.

Twee tot drie keer per jaar wordt de ontwikkeling van de leerling tijdens een OPP-evaluatie vergeleken met het gestelde perspectief uit het ontwikkelingsperspectief. De mentor bespreekt de resultaten hiervan in een OPP-bespreking met de leerling en zijn of haar ouders. Naar aanleiding van de evaluatie wordt, indien nodig, een nieuw onderwijsaanbod geformuleerd en worden de doelen dus aangepast. De resultaten van de evaluaties worden vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief.

Naast de OPP-besprekingen vinden ook mentorgesprekken met de leerling plaats. Deze gesprekken dienen er onder andere voor om de leerling medeverantwoordelijk te maken voor zijn of haar leerproces.
 

Extra zorg

Indien uit de OPP-evaluatie blijkt dat een leerling afwijkt van zijn of haar leerlijn, dan worden de uitgevoerde of mogelijk uit te voeren interventies en extra zorg in de klassensituatie besproken, die ertoe moeten leiden dat de leerling alsnog aansluiting vindt bij zijn of haar leerlijn.

De extra zorg aan leerlingen wordt zowel individueel als in kleine groepjes geboden. Blijft het gewenste resultaat uit dan kan het Taalcentrum de ouders om toestemming vragen de leerling met deskundigen te bespreken in het Zorg Advies Team. Uit dit overleg komen tips of adviezen die ook weer met de ouders worden besproken.

Om een duidelijk beeld van de behoeften van een leerling te krijgen is er soms een onderzoek nodig door een orthopedagoog, psycholoog of anderszins. Afhankelijk van dit onderzoek worden vervolgstappen ondernomen.

Soms heeft een leerling echter dermate specifieke deskundige hulp nodig, dat verwijzing naar een vorm van speciaal onderwijs in het belang van de leerling is. De ouders spelen in deze procedure een belangrijke rol en nemen uiteindelijk hierbij de beslissing.

De aanmelding bij een school voor speciaal onderwijs gebeurt door de ouders. De orthopedagoog begeleidt de ouders gedurende dit proces heel zorgvuldig bij alle stappen die gezet dienen te worden.