Kopklas

Kopklas (specifieke groep voor 11 en 12 jarigen)

Wat is de Kopklas?

De Kopklas is een extra jaar basisonderwijs voor in oorsprong niet Nederlandstalige kinderen die aan het einde van de basisschool nog achterstanden hebben op het gebied van de Nederlandse taal. Door deze achterstanden kunnen ze het voortgezet onderwijs nog niet op het niveau van TL/HAVO, HAVO of VWO volgen. Ze hebben daar wel de capaciteiten, de inzet en de motivatie voor. Door in dit extra jaar veel aandacht te besteden aan alle aspecten van de Nederlandse taalverwerving hopen we te bereiken dat de leerlingen voldoende basisvaardigheden hebben om met succes het niveau passend bij hun cognitie te kunnen volgen. Deze leerlingen starten dan ook in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs.
Aangezien in dit jaar bijna alle aandacht gericht is op taalverwerving  is het van belang dat de kinderen geen noemenswaardige achterstand op het gebied van rekenen hebben.


Voor welke leerlingen is de Kopklas bedoeld?

De Kopklas is bedoeld voor leerlingen van wie het Nederlands niet de moedertaal is. Het kunnen kinderen zijn die in Nederland zijn geboren of kinderen die op latere leeftijd vanuit hun moederland naar Nederland zijn gekomen.
Als de sociaal emotionele ontwikkeling en de leeftijd van het kind het toe laat is het ook mogelijk om na groep 7 al uit te stromen naar de kopklas.
De Kopklas valt onder het basisonderwijs. Dat betekent dat de leerlingen die naar de Kopklas komen, 14 mogen worden in de Kopklas. Aangezien de Kopklas onder het basisonderwijs valt, telt dit jaar niet mee voor de maximale verblijfsduur in het voortgezet onderwijs.


Wie bepaalt of een kind naar de Kopklas kan?

De leerkracht van het kind meldt het kind in overleg met de ouders aan. Het aanmeldingsformulier is te vinden onderaan op deze pagina. De toelating van leerlingen wordt besloten door de leerkrachten van de Kopklas en de intern begeleider. De afweging voor wel of geen plaatsing wordt gemaakt aan de hand van het advies van de leerkracht van groep 7/8, de toetsresultaten van voorgaande jaren en er wordt gekeken naar:

  • schoolvorderingen (rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen, lvs);
  • toetsresultaten en algemene indruk van de toetsochtend;
  • motivatie, zelfbeeld en welbevinden.Waar is de Kopklas gevestigd?

De Kopklas is gehuisvest in De Meergronden. Dit is een VO-school in Almere Haven. Hier is bewust voor gekozen zodat de leerlingen niet het gevoel van zitten blijven krijgen. Daarnaast krijgen de leerlingen ook les van vakdocenten van het VO (gym, Engels en beeldende vorming) zodat zij alvast kunnen wennen aan de structuur van het VO.

Hoeveel kinderen zitten er in de klas?
In de Kopklas zitten maximaal 17 kinderen. Omdat er naast groepswerk ook veel individueel gewerkt wordt, mag de groep niet al te groot zijn.


Wie zijn de leraren?
Op dit moment wordt de Kopklas onderwezen door Marloek Mostertman en Susan Terwisscha. Beide leerkrachten hebben een NT2 opleiding en ervaring in het lesgeven aan nieuwkomers. Ook hebben zij ervaring in groep 8 van het reguliere onderwijs en de brugklas van het voortgezet onderwijs.


Wat leren de kinderen allemaal?
De Nederlandse taal is het belangrijkste vak in de Kopklas. De kinderen hebben op dat gebied een taalachterstand. Daarom wordt 70% van de tijd besteed aan de Nederlandse taal. Het accent ligt op woordenschat en begrijpend lezen. Daarnaast zijn technisch lezen, taalbeschouwing en spelling onderdeel van het curriculum. Rekenen staat ook op het rooster, evenals Engels, wereldoriëntatie, beeldende vorming en gymnastiek.
Kennis van de Nederlandse cultuur loopt als een rode draad door alle lessen.
Het aanleren van studievaardigheden zoals plannen, verantwoordelijkheid nemen, aanleren van een goede huiswerkhouding en zelfstandigheid is een belangrijk onderdeel van de Kopklas.

Mocht u twijfelen of uw kind in aanmerking komt voor de Kopklas of wilt u meer informatie dan kunt u altijd contact opnemen met de Kopklas.
U kunt een mail sturen naar kopklas@taalcentrumalmere.nl